Algemene voorwaarden Podologie

 

 

januari 2024

VAN CAMP PODOLOGIE                   

Dorpstraat 81  6741 AC Lunteren
Tel 0318-482520       
info@vancampschoenen.nl
Van Camp Schoenen BV
KvK 09040530

 Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.

Gemaakte afspraken (ter plaatse of telefonisch) kunnen tot 24 uur van te voren zonder kosten geannuleerd of verzet worden. Wij behouden ons het recht voor om voor afspraken die zonder tijdige afmelding verzuimd worden of binnen 24 uur voor de afspraak verzet of geannuleerd worden, een bedrag van € 35,00 in rekening te brengen.

Omdat  Van Camp Podologie er naar streeft wachttijden zo kort mogelijk te houden betekent te laat komen – zeker in drukke tijden – een nieuwe afspraak maken. Als de tijd en ons werkschema het toelaten, proberen wij u uiteraard alsnog te helpen.

Mondelinge toestemming na het onderzoek waarbij u akkoord gaat met het vervaardigen van therapeutische hulpmiddelen is geldend. Na het onderzoek start Van Camp Podologie direct met de productie van de therapeutische hulpmiddelen. Bij annulering zullen de gemaakte kosten bij u in rekening worden gebracht.

Hoewel wij ons uiterste best doen om onze informatie correct en actueel te houden kunnen wij nooit 100% zeker zijn of dit ook daadwerkelijk zo is. U kunt dan ook geen rechten ontlenen aan door ons afgegeven informatie m.b.t. vergoedingen van zorgverzekeraars. Wij adviseren u dan ook om hiervoor altijd uw zorgverzekeraar te raadplegen.

Uw (register) podoloog verplicht zich tot het handelen naar zijn beste kunnen. Podologische zolen zijn therapeutische hulpmiddelen, we kunnen daarom nooit garantie op het effect van deze hulpmiddelen geven. Aanpassingen van inlays binnen twee maanden na vallen binnen de service en brengen wij daarom niet in rekening. Onvoldoende resultaat van de behandeling of therapeutische hulpmiddelen geeft in geen enkel geval recht op restitutie of vrijstelling van betaling.

Na een consult, behandeling of afhaal-afspraak ontvangt u een factuur voor de door de podoloog verrichte diensten en/of geleverde artikelen. Deze kunt u ter plaatse per pin of contant betalen. 

U bent zelf verantwoordelijk voor het declareren van deze factuur bij de zorgverzekeraar.

Indien de door de cliënt gekochte zaken enig gebrek vertoont, dient de cliënt dit binnen 14 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had behoren te ontdekken, schriftelijk aan de podoloog te melden, bij gebreke waarvan de cliënt hierop geen beroep meer kan doen.

Voor schade als gevolg van een gebrek in het geleverde en/of die het rechtstreekse gevolg is van schuld van de podoloog, is de podoloog slechts aansprakelijk voor zover hij hiertegen is verzekerd, dan wel gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn, tot maximaal het bedrag van de verzekeringsuitkering, een en ander vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.
De podoloog is aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet van de podoloog of haar leidinggevende ondergeschikten. De door de podoloog te vergoeden schade zal worden gematigd indien door de cliënt te betalen prijs niet in verhouding staat tot de door de cliënt geleden schade. De cliënt zal de podoloog vrijwaren van mogelijke aanspraken van derden, verband houdende met de uitvoering van deze overeenkomst, terzake waarvan de podoloog op grond van het bepaalde in deze voorwaarden tegenover de cliënt niet aansprakelijk zou zijn.

 

© Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit deze voorwaarden mag worden verveelvoudigd, gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder onze schriftelijke toestemming.

 
1.000m2 schoenmode en kleding

1.000m2 schoenmode en kleding

Dé wandelschoenen <br> specialist van Midden-Nederland

Dé wandelschoenen
specialist van Midden-Nederland

Persoonlijk en <br> deskundig advies

Persoonlijk en
deskundig advies

De beste voetzorg <br> in eigen huis

De beste voetzorg
in eigen huis

Gratis parkeren

Gratis parkeren