Algemene voorwaarden

 

 

januari 2024

ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1 Algemene Voorwaarden: op alle verkopen via Van Camp Schoenen B.V. zijn de volgende leverings- en betalingscondities van toepassing. U stemt hiermee in wanneer u een bestelling plaatst;

1.2 Onderneming: www.vancamplunteren.nl is handelsnaam van Van Camp Schoenen B.V. en is een winkel die online kleding/schoenen en aanverwante artikelen door “koop op afstand” aanbiedt aan consumenten;

1.3 Consument: een natuurlijke persoon of bedrijf die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

1.4 Overeenkomst: een overeenkomst op afstand tussen Van Camp Schoenen B.V. en de consument.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Van Camp Schoenen B.V. en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen onderneming en de consument;

2.2 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website www.vancamplunteren.nl zijn deze voorwaarden steeds van toepassing;

2.3 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden deze voorwaarden via onze website ter beschikking gesteld. Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling houdt in dat deze voorwaarden zijn aanvaard;

2.4 Van het in deze voorwaarden bepaalde, kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de consument geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen;

2.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Van Camp Schoenen B.V. erkend.

ARTIKEL 3. OVEREENKOMSTEN

3.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Van Camp Schoenen B.V.. Van Camp Schoenen B.V. is gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd dan wordt dit, met vermelding van reden, binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling kenbaar gemaakt.

ARTIKEL 4. PRIJZEN

4.1 Alle aanbiedingen van Van Camp Schoenen B.V. zijn vrijblijvend. Van Camp Schoenen B.V. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is;

4.2 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn uitgedrukt in euro's, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs via de website gecommuniceerd;

4.3 Van Camp Schoenen B.V.kan niet worden gehouden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van invoer-, verschrijvings- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

ARTIKEL 5. BETALINGEN

Betaling geschiedt altijd geheel vooraf.

5.1 Betaling kan worden gedaan op verschillende wijzen zoals hieronder vermeld en aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een consument kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de consument direct een bevestiging per e-mail met daarin vermelding van de totale kosten;

5.1.1 iDeal: Als u bankiert via internet o.a. de Fortis, Rabobank, ABN AMRO, SNS Bank en ING, kunt u via onze site uw bestelling op een veilige manier elektronisch betalen. Een elektronische betaling via internet is vergelijkbaar met een PIN-betaling in een winkel. Na het plaatsen van uw bestelling, kiest u voor de betaalmethode iDeal. Er opent zich een scherm waarbij u kunt kiezen voor de bank waarbij u online bankiert. U volgt dan de procedure die u gewend bent met betalen via internetbankieren. In principe wordt de betaling nog dezelfde werkdag verwerkt. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van iDeal;

5.1.2 Direct en online door middel van creditcardbetaling (VISA, Maestro en Mastercard). Uw betaling wordt online geautoriseerd, zodat u direct weet of deze wel of niet wordt goedgekeurd. Voor betalingen met creditcard worden géén extra kosten berekend;

5.1.3 In geval van faillissement of surseance van betaling van de consument (of een aanvraag daartoe), zijn de vorderingen van Van Camp Schoenen B.V. onmiddellijk opeisbaar;

5.1.4 Indien Van Camp Schoenen B.V. haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de consument een vast bedrag van 15% van de verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Indien Van Camp Schoenen B.V. kan aantonen noodzakelijk hogere kosten te hebben gemaakt, dan komen ook deze voor rekening van de consument.

ARTIKEL 6. LEVERING

6.1 Alle artikelen uit de online shop zijn uit voorraad leverbaar. Helaas kan het voorkomen dat een artikel onverhoopt niet meer leverbaar is, wij zullen de consument in dat geval zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen;

6.2 Van Camp Schoenen B.V. streeft ernaar alle bestellingen uiterlijk binnen 1 a 3 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden. Dit gebeurt naar het bij de bestelling opgegeven aflever-adres. Mocht de levertermijn om bepaalde redenen afwijken dan krijgt de consument hiervan via e-mail een bericht. Een bestelling zal echter in principe altijd binnen 1 a 3 werkdagen na ontvangst van de betaling worden verstuurd;

6.3 Overschrijding van genoemde levertijd geeft de consument niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of het niet nakomen van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien;

6.4 De bestelling moet uiterlijk 30 dagen na opdracht zijn geleverd bij de consument. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de consument daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht de bestelling kosteloos te annuleren. In dat geval zal Van Camp Schoenen B.V. voor terugbetaling zorgen. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken;

6.5 Levering in gedeelten is toegestaan;

6.6 Aan de leveringsplicht van Van Camp Schoenen B.V. zal zijn voldaan zodra de levering eenmaal is aangeboden;

6.7 In geval van weigering of het niet afhalen van de aangeboden levering komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de zending geheel voor rekening van de consument;

6.8 Aangeboden producten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist. Het kan echter voorkomen dat er kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen afwijken van de werkelijkheid.

6.9 Van Camp Schoenen B.V. is nooit verantwoordelijk voor gevolgschade.

ARTIKEL 7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over op de consument, indien deze laatste al hetgeen hij schuldig is aan Van Camp Schoenen B.V. op grond van de ter zake geleverde producten gesloten overeenkomst(en), heeft voldaan.

ARTIKEL 8. RETOURNEREN/RUILEN VAN ARTIKELEN

8.1 Wij doen er alles aan om u via onze website te informeren over de artikelen. Mocht u desondanks een artikel zonder opgave van reden niet wensen af te nemen, dan heeft u het recht het product(inclusief retourformulier) binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling terug te sturen en/of te ruilen in de winkel;

8.2 Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn recht tot ruiling maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – onbeschadigd en in de originele staat en verpakking aan de Van Camp Schoenen B.V. retourneren, conform de door de Van Camp Schoenen B.V. verstrekte redelijke en duidelijke instructies;

8.3 Van Camp Schoenen B.V. accepteert uitsluitend retouren/ruilingen waarvoor de instructies zijn gevolgd. Retouren/ruilingen die niet binnen de gestelde tijd zijn ontvangen worden niet geaccepteerd;

8.4 In verband met onze hoge kwaliteitseisen zijn de verzonden artikelen ieder voorzien van een paslabel. Dit paslabel voorkomt dat gedragen kleding wordt geretouneerd. Indien de consument gebruik maakt van zijn recht tot retouneren dient het artikel met aangehecht paslabel te worden geretouneerd. Het paslabel moet - indien redelijkerwijze mogelijk - ongebeschadigd, in originele staat en op origineel aangehechte wijze met het artikel worden geretouneerd. Van Camp Schoenen B.V. behoudt zicht het uitdrukkelijke recht om de retourzending te weigeren indien het paslabel is verwijderd of redelijkerwijs het vermoeden bestaat dat het paslabel verwijderd is geweest;

8.5 Consument is zelf verantwoordelijk voor het retour sturen van het/de artikel(en);

8.6 Uw retourzending zal na ontvangst van de goederen per e-mail worden bevestigd. Het aankoopbedrag van de retour storten wij binnen 30 werkdagen terug op de rekening waarvan het bedrag afkomstig is.

8.7 Afgeprijsde artikelen kunnen niet retour.

ARTIKEL 9. KLACHTEN

Klachten met betrekking tot levering en/of kwaliteit van uw bestelling

9.1 Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Na ontvangst van uw bestelling dient u de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden. Mocht een kledingstuk niet geleverd zijn conform uw bestelling of niet voldoen aan de omschrijving op onze website, dan dient u dit per omgaande aan ons te melden. Dit kunt u doen door een email te sturen naar info@vancampschoenen.nl.

Deze garantie vervalt wanneer u zonder overleg zelf getracht heeft het gebrek te herstellen en/of de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd.

Indien u een dergelijke klacht heeft over een artikel wat u bij ons heeft gekocht, zouden wij dit graag van u vernemen. U dient dit per omgaande aan ons te melden. Dit kunt u doen door een email te sturen naar info@vancampschoenen.nl.

Wij zullen het probleem zo spoedig mogelijk in overleg met u oplossen. In alle gevallen dienen de instructies voor het terugzenden, zoals u die ontvangt bij het aanmelden van uw klacht, exact te worden gevolgd.

Teneinde de afhandeling van uw klacht soepel te laten verlopen, verzoeken wij u onze aanwijzingen strikt op te volgen.

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1 Iedere aansprakelijkheid van Van Camp Schoenen B.V., van personeel en producten van Van Camp Schoenen B.V.voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Evenmin is Van Camp Schoenen B.V. aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

10.2 Van Camp Schoenen B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Van Camp Schoenen B.V..

10.3 Iedere aansprakelijkheid van Van Camp Schoenen B.V. jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan Van Camp Schoenen B.V. verschuldigd is.

10.4 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de consument en Van Camp Schoenen B.V., dan wel tussen Van Camp Schoenen B.V. en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de consument en Van Camp Schoenen B.V., is Van Camp Schoenen B.V. niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of door grove schuld van Van Camp Schoenen B.V..

ARTIKEL 11. OVERMACHT

11.1 Van Camp Schoenen B.V. heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een consument op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Van Camp Schoenen B.V. gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Van Camp Schoenen B.V. kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

ARTIKEL 12. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede tussen Van Camp Schoenen B.V. en de consument waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

VRAGEN, KLACHTEN EN OPMERKINGEN
Mocht u na het lezen van deze voorwaarden vragen en/of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, dan verzoeken wij u vriendelijk schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact met ons op te nemen.

Van Camp Schoenen BV
Dorpsstraat 81
6741 AC Lunteren
Tel 0318-482520
info@vancampschoenen.nl
www.vancampschoenen.nl
KvK 09040530
BTW NR.    NL 8068.73.577.B01

  

© Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit deze voorwaarden mag worden verveelvoudigd, gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder onze schriftelijke toestemming.

 
1.000m2 schoenmode en kleding

1.000m2 schoenmode en kleding

Dé wandelschoenen <br> specialist van Midden-Nederland

Dé wandelschoenen
specialist van Midden-Nederland

Persoonlijk en <br> deskundig advies

Persoonlijk en
deskundig advies

De beste voetzorg <br> in eigen huis

De beste voetzorg
in eigen huis

Gratis parkeren

Gratis parkeren